joi, 14 septembrie 2017

Puoi guardare ... voglio solo vederti gli occhi - By Teodora Popescu

Puoi guardare ... voglio solo vederti gli occhi
By Teodora Popescu
Amo il vento come la pioggia che cade bruscamente
A diversi fiori di amore e il suono dei tuoi passi
In silenzio, ma sempre con l'amore
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
Amo il vento mi porta bacio le tue labbra
E Sento odore tuo profumo schiena
Sentire il respiro sussurrato da orecchio a vostra voce
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
Vedo la tua ombra nei tuoi occhi mi accarezzano
Sento odore tuoi penetra profumo
Ha continuato a una porta segreta del mio cuore
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
Non mi fermo guardare attraverso lo spirito
In un miraggio eterea visione
Proteggere come un dono segreto
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
Non so se il dolore è in arrivo
Far o uccelli ali ...
Ma penso che ho fatto male
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
Nascondere sotto leggero profumo
Rimango i tuoi occhi che passano attraverso l'anima
Le emozioni quando mi baci ...
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
Non posso piangere ...
Basta provare ad ascoltare il mio cuore voce
L'amore in silenzio e in lacrime amare
Posso dimenticare ... con solo gli occhi vogliono vedere voi.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTORE~TEODORA POPESCU~13-11-2013~© Copyright - 2013 ©
Traduzione in italiano Angelo Mariano Giordano
.....................................................
*I can forget you.....just my eyes still want to see you*
By Teodora Popescu
I love the wind i like the rain which fall suddenly on the plain,
A different love,flowers and the sound of your steps cross by
In silence. but always with love
I can forget you....just my eyes still want to see you
I love the wind which brings over my lips thy kiss
And brings me back the smell of your perfume
I feel your whispering breath to ear of your voice
I can forget you .....just still my eyes want to see you
I see your shadow and I`m giggleling in your eyes
The smel of your perfume get over inside me
Had came over a secret door of my heart
I can forget you...just my eyes still want to see you
I don`t stop watching into the spirit
Into a mirrage of etherical visions
I protect you like a secret gift
I can forget you....just my eyes still wants see you
I don`t know if is the pain`s fought
Or from the birds withought wings
But I think it hurts me from you
I can forget you....just my eyes still want see you
I`m hidding under your perfume of light
Remaining your eyes which are crossing my soul
And the emotions when you used to kiss me...
I can forget you...just my eyes still want see you
I can`t scream any more....
Just try to listen my heart voice
I love you in silence and bitter tears
I can forget you...just my eyes still want see you. ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~13-10-2014~© Copyright - 2014 ©
English translation by..Daniel Mihalcea.marți, 12 septembrie 2017

Lost in time abis - By Teodora Popescu

Lost in time abis
By Teodora Popescu

The evening is washing in hours into the sun
The sun-set get close by my so soft
The sun courtain fall slowly and lazy
In thoughts i fall prisonier,in my dreams shy.
Even the sea in her splendor get happier
I listen her now and in memory for ever
Her perfume smell invade all over my skin
Convulsive together with me heart.
I'm listening and it comes to me far away to go
Lost in emotions,and dancing and thoughts,
In oasis lands and wonderful plains
Dressed in a skirt of freedom.
But i will cover the infinite time,
And i'll be out from storms of lonelines,
I will step over the falls of disperated.
Among over the years,which they was and those will come.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~10-09-2013~©Copyright - 2013©
Foto net:
English translation by.. Daniel-Gerard Iager-Mihalcea
..........................................................................

*PIERDUTĂ ÎN ABISUL TIMPULUI*
Seara se spală în ore la soare
Apusul se apropie sensibil de mine
Cade încet şi alene cortina de soare
Nostalgică cad prizoneră în visele mele timidă.
Până şi marea în spledoarea ei se bucură.
O ascult acum şi în memorie mereu...
Esenţa parfumului ei îmi invadează pielea
Convulsionând odată cu inima mea.
Ascult şi mi-e doar să mă duc departe
Pierdută-n emoţii şi dansuri şi-n gânduri
În oaze de pământ şi locuri minunate
Îmbrăcată într-o rochie de libertate.
Dar am să acopăr abisul de timp,
Şi am să ies din vâltorile de singurătate,
O să trec peste prăpastiile de disperare.
De-a lungul anilor, care au fost şi vor veni.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
 AUTOR~TEODORA POPESCU~10-09-2013~©Copyright - 2013©.vineri, 16 decembrie 2016

I STILL WAIT FOR YOU By Teodora Popescu

I STILL WAIT FOR YOU
By Teodora Popescu

I wait the sound of your steps
Only you know my secret
To open a locked heart
Giving me the warm fear of love.

My life free of words
And my silencess
I`ve got my soul to whoomed
I don`t want to hurt me more.

And i fell i love of you
Withought to want withought to know.
Listen my voice and my heart
Your love will save me.

I feel my dream into my hands
I`m happy than when i see you
Feeling in love so different
My silencess proove of love.

Your mouth gave me ay kiss
Wish of heat from the body
I can`t live withought taste of your kiss
Ay tomorrow withought you...now you know that.

Go,forget of my feelings
The feling is all mine.
Let me here,
But don`t forget this heart chest,yet
And wil be for ever yours!!....
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU ~06-09-2013~©Copyright © 2013
English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:Alex Stoddard - Fine Art
..............................................

*EU ÎNCĂ TE AŞTEPT*

Îţi aştept sunetul paşilor tăi
Doar tu îmi ştii secretul
Să deschizi o inima ferecată
Oferindu-mi fiorul cald al iubirii.

Viaţa mea liberă de cuvinte,
Şi tăcerile mele..
Am sufletul mult prea rănit ,
Nu vreau, să mă mai doară.

Şi m-am îndrăgostit de tine
Fără să vreau,fără să ştiu.
Ascultă vocea şi inima mea
Dragostea ta mă va salva...

Simt visul meu în mâinile mele
Sunt fericită atunci când te văd
Sentimente,în iubire diferite
Tăcerile mele dovezi de iubire.

Gura ta mi-a oferit un sărut,
Dorinţa de căldură din corp
Nu pot trăi fără gustul sărutului tău
Un mâine fără tine...acum ştii asta.

Du-te, uită de sentimentele mele,
Sentimentul este al meu;
Lasă-mă aici,
Dar nu uita că inima asta bate în pieptul meu, încă
Va fi veşnic a ta!
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~~TEODORA POPESCU~6-09-2013~© Copyright © 2013


                                                                                                                                     
  
                                                                                                                                      


joi, 8 decembrie 2016

I let the time pass ... By Teodora Popescu

I let the time pass ...
By Teodora Popescu

Is autumn
and the leaves will die
when the wind will put
his sweet whisle
over the melancoly and words.
I sorrounded your soul
with lot of love,
under deep waves of livings
Navigating full of whishies
but we`ve lefted the secrets of love
on a rose petal.
We`ve breaden lost dreams
in the birth of second day.

Is autumn and leaves will die
but you won`t find me
in my time awaken in dawns.
Cause the pain gathered
into ay forbiden love
and the brain exhausted.
I let the time pass...
and say to you good bye
i`m tired of so much longing
i swear and shought
my love remains behind the dream
I let the time pass...
and tell you ''GOOD BYE''
bager of dreams
you`re a looser artist
in the happiness art.
Your name...
is written
on the marble of time.....
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU ~20-09-2014~©Copyright © 2014
English translation by..Daniel Mihalcea.
Foto net:
...........................................

*DAU DRUMUL TIMPULUI*

Este toamnă,
şi frunzele vor muri,
când vântul va pune
suflarea lui dulce
peste melancolie şi cuvinte.
Ţi-am înconjurat sufletul
cu multă dragoste,
sub valuri de trăiri lăuntrice
Navigam plini de dorinţe
dar...am lăsat secretele iubirii
pe o petală de trandafir
Am respirat vise pierdute
în naşterea de a doua zi.

Este toamnă,
şi frunzele vor muri,
dar tu nu mă vei mai găsi
în timpul meu trezit în zori.
Căci în durerea depusă
într-o dragoste interzisă,
şi creierul s-a epuizat.
Am obosit de-atâta dor
oftez şi tac
dragostea mea
a rămas în urma visului.
Dau drumul timpului...
şi îţi spun ,,ADIO''
cersatorule de vise
eşti un artist ratat
în arta fericirii!
Numele tău ...
l-am inscripţionat
pe marmura timpului.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~20-09-2014~©Copyright©2014
Foto net.


luni, 4 iulie 2016

*STARLIGHTS SILENCES* By Teodora Popescu

*Starlights silences*
  By Teodora Popescu

I was slaping with dry hands
The sky`s chick crying in vane
From my eyes got waisted
A long scream under full moon.

Dizzy am i in seasons and hopes
Under starlights silences,blinded by moon
The time will flow in silence
In foggy eyes of blindness.

If i would go in bottom of moon,
The evil will swallow the metal kiss
Restless joined of ay sequencial life
On a dark back-stage you show-up.
      ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~10-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
.........................................

*TĂCERILE STELARE*

Pălmuiam cu mâinile uscate
Obrazul cerului plângând în gol
Din ochii meii s-a risipit
Un vaiet lung sub clar lună.

Ameţită-n anotimpuri şi speranţe
Sub tăcerile stelare, oarbă de lună
Timpul se va scurge în tăcere
În ochii tulburi de or
bire.

Dacă eu aş pleca în ulucul lunii,
Răul ar înghiţi sărutul de metal
Zbucium însoţit de viaţă-n secvenţe
Pe-un fundal întunecat apari tu.

AUTOR - TEODORA POPESCU -10-07-2013 © Copyright - 2013 ©
Foto net -

duminică, 26 iunie 2016

*SCREECHING ECHO* By Teodora Popescu

*SCREECHING ECHO*
 By Teodora Popescu

I will sleep before the river....
Untill i`ll hear my echo`s screech
I share me root with stones
I pass over my way with ropes of time.

Warm light in deep contrast
Pass through any specter of colours
Over my body to the shore of white and black
Which in silence wish to shine.

A sparckle of dream on iris eye
To ventilations holes of eternity
Under the spell between possibles and impossibles words .
I drink drops of frases from water with love.
    ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~28-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...................................................

*SCRÂŞNETUL ECOULUI*

Am să adorm înaitea râului...
Până când îmi aud scrâşnetul ecoului
Îmi împart rădăcina cu pietrele
Mă petrec cu frânghiile timpului.

Lumina caldă în contrastul profund
Trece prin orice spectru de culori
Peste trupul meu la ţărmul de alb şi negru
Ce în tăcere ar vrea să strălucească.

O strălucire de vis pe retina ochiului
Spre orificiile de ventilaţie ale eternităţii
Sub vraja dintre posibil şi imposibil de cuvinte
Beau rouă de fraze din apă cu dragoste .
        ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~28-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:luni, 13 iunie 2016

*Stone light* By Teodora Popescu

*Stone light*
By Teodora Popescu

A far well kiss
Above nightly unknown
Hited by hidden time
On the backstage of a hugg.

Me soul felt in ilussions
Under wheels of time painfuly
I confess i wasn`t wrong
Days with you was a dream.

Into a vision or in neither
Surfing tormented by sleep ivy
All we can see or look like
Is just a dream into another dream.

In your stone extasy
Ain`t birth the light
Flying up and down stright
Over a shore surfing unsatisfait.

Drops of golden sand
What we can see or looks alike
Useless into enigma`s ray....
Just a dream into a dream.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~17-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net.
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................

*LUMINĂ DE PIATRĂ*

Un sărut de bun rămas
Deasupra nevăzutului nocturn
În bătaia timpului ascuns
Pe fundalul unei îmbrăţişări.

Sufletul meu a căzut în iluzii
Sub roţile timpului cu durere
Mărturisesc nu am greşit
Zilele cu tine a fost vis.

Într-o viziune, sau în nici una,
Navighez chinuită de iedera somnului
Tot ce putem vedea sau părea...
Nu este decât un vis într-un vis.

În extazul tău de piatră
Nu se născuse lumina
Zbori în sus şi-n jos
De un mal navighezi chinuit.

Boabe de nisip auriu
Ce putem vedea sau ar părea
Inutil în raza enigmei...
Doar un vis într-un vis.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~17-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net -