vineri, 23 octombrie 2015

*An autumn dream* By Teodora Popescu

*An autumn dream*
 By Teodora Popescu

Than when wondered stars get open,
Like some discovered eyes by lashies,
Just with ay kiss you`ve already melted me...
And kidnaped me from my thoughts.

I`m get covered with petals of love
Restauring the shine on a dirty heart
Into a cyclon of sensibility....
I`m geting drunk with easy perfumes.

And like ay wilde fire....
My soul is burning
With every touch of you....
I want much more your love.

Within` unity of our souls
We`ll fulfill our hearts
With a love so much true...
And this I think will resist in time.

I felt in love with you,
So much that I could hurt
I come back in autumn....in endless fogg,
MisunderstandingI come back withought a will...and from dream and from life.
       ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~22-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................................

*UN VIS DE TOAMNĂ*

Atunci când stelele mirate se deschid,
Ca nişte ochi descoperiţi de pleoape,
Doar cu un sărut m-ai şi topit...
Şi m-ai răpit din toate gândurile mele.

Mă las acoperită cu petalele iubirii
Restaurând luciul pe-o inimă pătată
Într-un ciclon de sensibilitate...
Mă îmbăt cu parfumuri uşoare.

Şi ca un foc sălbatic...
Sufletul meu este în ardere
Cu fiecare atingerea ta...
Vreau tot mai mult iubirea ta.

Prin unirea sufletelor noastre
Ne vom umple inimile...
Cu o dragoste atât de adevărată..
Şi aceasta cred va rezistă în timp.

Am căzut în dragoste cu tine,
Atât de mult, astfel că poate rănesc
Mă întorc în toamna...în ceaţă nesfârşită,
Neînţeleasă mă întorc fără de voie...şi din vis şi din viaţă.
         ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~~TEODORA POPESCU~~22-10-2013~~© Copyright - 2013 ©


duminică, 18 octombrie 2015

*River of word* By Teodora Popescu

*River of word*
By Teodora Popescu

The singers are coming...
Meet them you reader
To pales senders of the word
Which let the dreams speak to you.

A poet open rivers of words
And than soul whooms passing into miracle
Travelling in yours hearts
Where they find sensibility and beauty.  Where

Travelling and fall asleep between flowers
Dreams will be blessings
With their perfume of vers
In yours hours of silence.

Navigating into your hot blood
Whishing to say so many
But they`re frighten sometimes by cold stars,
By whispers of eternity and by world`s dust in vane.

Loke ay butterfly I could sing pianissimo
So soft and with articulations....
Like no other piano-player.....
A music heared only by him self.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~28-08-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea
............................................................

*IZVOR DE CUVÂNT*

Vin cântăreţii...
Întâmpina-i tu cititorule
Pe trimişii palizi ai cuvântului
Ce lasă visele să-ţi vorbească.

Un poet deschide izvoare de cuvinte
Şi apoi rănile sufletului trec în miracol
Călătoresc prin inimile voastre
Unde găsesc sensibilitate şi frumuseţe.

Călătoresc şi adorm printre flori
Visele vă vor fi binecuvântări
Cu al lor parfum de vers
În orele voastre de linişte.

Navighează prin sângele tău fierbinte
Ar vrea să vă spună multe...
Dar se sperie uneori de stelele reci
De şoaptele eternităţii şi colbul lumii efemer.

Ca un fluture poate cânta pianissimo
Aşa de moale şi cu articulaţii ...
Ca nici un alt pianist...
O muzică auzită numai de el.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~28-08-2013~~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

sâmbătă, 17 octombrie 2015

The Butterfly LIGHT By Teodora Popescu

The Butterfly LIGHT
By Teodora Popescu

Into a world so sad...
I don't forget what I am and what I feel
I have my imaginary world...
My world which is loial to me.

I paint my imagines in words
A simple mixture of letters
Maden to awake the spirit
Painting in beautiful colours the soul.

I let my mind in silence...
Listening the externals sounds
Silence of mind.....amazing momment
Waitings.....that don't disapoint me.

Between umbrellas styfled of smoke
I take every piece of light
In desperate search of beautiful
I catch the breeze of fresh air in whisper.

I look up and see again the sun
Enjoying the simple pleasures
I felt easy the swish of wings
Was the Butterfly light I breathed life.
           ღ══.T.P.═══ ღ
AUTHOR~TEODORA POPESCU~11-01-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
..........................................................

*FLUTURELE LUMINĂ *

Într-o lume atât de tristă...
Nu uit ce sunt şi ce simt
Am lumea mea imaginară..
Lumea mea ce-mi este loială.

Îmi vopsesc imaginile în cuvinte
Un amestec simplu de scrisori
Concepute să trezesc spiritul
Vopsind în culori frumoase sufletul.

Las mintea mea în tăcere...
Să asculte sunetele exterioare
Tăcerea minţii...moment uimitor
Aşteptări ...ce nu mă dezamăgesc.

Prin umbrele înăbuşite de fum
Apuc fiecare bucăţică de lumină
În căutarea disperată de frumos
Prind briza de aer prospăt în şoaptă.

Privesc în sus şi văd din nou soarele
Bucurându-mă de plăcerile simple
Am simţit uşor foşnetul de aripi
Era fluturele lumină respiram viaţă.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTOR~TEODORA POPESCU~11-01-2014~© Copyright - 2014 ©
vineri, 18 septembrie 2015

*Stifled cry* By Teodora Popescu

*Stifled cry*
By Teodora Popescu

Don't choke my screams
For a fist of hope
And in tears of sorrow
I want in silence with fear to scream

I screamed in your absence...
But is invisible the thrid which bound us,
Can't be never broke...
My plathonic and delicate soul become sinner.

I have salty lips of heavy tear
But I always juggled with my spirit feeling been
A thunder of sensibility in the storm from my heart,
And are crying my tears and my breath with bitterness.

Baiting and engaining my sufference
You are there,at the end of this road
Your mind lives over my eyes-lashes
Covered by time loving of dreams.

Wiser now,on an innocent heart,
A stop for ever of clocks,
To the point under the sign of destiny....
I have by my side the coffin of my heart.
       ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~10-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
.....................................................

*STRIGĂT SUFOCAT*

Nu-mi sufoca strigătele
Pentru un pumn de speranţă
Şi-n lacrimi de suferinţă
Vreau în tăcere cu teamă să ţip.

Am strigat lipsa ta...
Dar este invizibil firul care ne leagă,
Nu ar putea fi rupt niciodată...
Sufletul meu platonic şi delicat devine pacătos.

Am buzele sărate de lacrima grea
Dar am jonglat mereu cu starea mea de spirit
Un fulger de sensibilitate în furtuna din inima mea,
Şi plâng lacrimile şi respiraţia mea cu amărăciune.

Ademenesc şi amăgesc a mea suferinţă,
Eşti acolo, la capătul acestui drum
Mintea ta locuieşte pe pleoapele mele
Acoperite de timp iubitoare de vise.

Docilă acum, pe o inimă nevinovată,
O oprire pentru totdeauna de ceasuri,
La punctul sub semnul destinului...
Am aproape sicriul inimi
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~10-10-2013~© Copyright - 2013marți, 18 august 2015

*Into a blue corner* By Teodora Popescu

*Into a blue corner*
By Teodora Popescu

In my silence into a blue corner
I keep ay mysterious secret scrupulously
A love which become so powerful
But in silence and hope I hide her in melancoly.

I broke my soul and unite my soul with love
And pollinate my heart with lots of happiness
I gather all feelings in colours of love
Ay huge love with many sacred fruits.

Love gave me the biggest powers
When you caress me with beautiful words,
I feel like a queen falled on the floor
Conquerred just by your love.

Don't make me promisses, stay to love me
And I will tame you with lot of love
With my love and in beautiful words
I imagine the impossible in your hands.
ღೋ ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~ 16-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
..................................................................

*ÎNTR-UN COLŢ ALBASTRU*

În liniştea mea într-un colţ albastru
Păstrez cu sfinţenie un tainic secret
O dragoste ce devine atât de puternică
Dar în tăcere şi speranţă o ascund în melaconlie.

Îmi sparg sufletul şi îmi unesc sufletul cu iubire
Şi-mi polenizez inima cu multă fericire
Adun toate sentimentele în culorile iubrii
O dragoste imensă cu multe roade sacre.

Iubirea îmi dă cele mai mari puteri
Când tu mă mângâi cu cuvinte frumoase,
Mă simt că o regină căzută pe podea,
Învinsă doar de dragostea ta.

Nu-mi face promisiuni,stai să mă iubeşti
Şi-am să te îmblânzesc cu multă iubire
Cu dragostea mea şi-n cuvinte frumoase
Îmi imaginez imposibilul în mâinile tale.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~16-10-2013~~© Copyright - 2013 ©

marți, 4 august 2015

*Sigh moment* By Teodora Popescu

*Sigh moment*
By Teodora Popescu

Between me and you
A savage fogg
In your tight space
Light has no place
Maybe you should come...
Before dawns
in my world...
of my soul.
But your eye is blinded
Of to much fogg
In hanged mornings
And I still know you were afraid
Of longing....of never

I was looking of my calm
In thoughts and in lonelyness.
Slowly fall the white moments...
And I see them,I see them
Over a defetead faith
Over the lips kept close.
Deep moan as first time
In silent waitness
When your shadow felt
In Sigh moment....
Killed by the morning  light
You played with my soul
Tinny and tired under the wage of night.
ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~31-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...............................................................

*SUSPINUL CLIPEI*

Între mine şi tine
o sălbatică ceaţă
În spaţiul tău restrâns
lumina nu are loc
Poate trebuia să vii...
Înaintea zorilor
în lumea mea...
în sufletului meu.
Dar ochiul tău e orbit
de prea multă ceaţă
în dimineţi spânzurate
Şi mai ştiu că te-ai temut
de durată ...de niciodată...

Îmi căutam calmul
în gânduri şi în singuratate .
Încet cad clipele albe...
şi eu le văd,le văd
peste o patimă învinsă
peste buzele rămase închise.
Suspin adânc ca la-nceput
în aşteptarea tăcută
când umbra ta a căzut
în suspinul clipei...
ucisă de lumina dimineţii.
Te-ai jucat cu sufletul meu
subţire şi obosit sub greutatea nopţii.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~3-03-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:


sâmbătă, 1 august 2015

*Dawn of thought* By Teodora Popescu

*Dawn of thought*
By Teodora Popescu

I opened the door of indifference
And I pulled after me the words of silence
I gave you the hand of tolerance brockened of my thoughts
Your heart is polygamous I can not believe you.

And still I remain hanged into my silencess
My soul wrote to your door help to be just one
But your silence has ay hard pain a shape pain
Your heart is polygamous I can not believe you.

My heart is burning....my soul is bleading
Therefore I wish to say "I love You",
But I say in silence into my pain...
Your heart is polygamous I can not believe you more.

I'm sick of to be lost...
My whooms become borring
And forgetness is absent to my sufference
Your heart is polygamous I can not believe you more.

In dawns of my thoughts with my heart full of morning drops
A begin of day,filtering thy love
I live the true reality withought your love
Your heart is polygamous I can not believe you more.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~04-10-2013~Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea
.........................................................................

*ZORI DE GÂND*

Am deschis uşa nepăsării
Şi am tras după mine cuvintele tăcerii
Ţi-am dat mâna toleranţei ruptă de gândurile mele
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred .

Şi totuşi mai rămân suspendată în tăcerile mele
Sufletul meu a scris la uşa ta ajută-mă să fiu doar una
Dar tăcerea ta are o durerea acută o durere ascuţită
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

Mă arde inima... Îmi sângerează sufletul
Aşa că aş dori să spun "Te iubesc",
Dar o spun în tăcere în durerea mea..
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

Sunt sătulă să mai rătăcesc....
Rănile mele devin plictisitoare
Şi uitarea este indiferentă la suferinţa mea
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

Lacrimile şi respiraţia sunt atât de amare
Până şi vântul îmi suge sufletul
Îndrăznesc să trăiesc cu dragostea ta
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred.

În zorii gândurilor mele cu inima plină de rouă
Un început de zi, filtrez dragostea ta
Trăiesc adevărata realitate fără iubirea ta
Inima ta este poligamă nu pot să te mai cred .

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~4-10-2013~~© Copyright - 2013 ©


miercuri, 29 iulie 2015

*The kiss* By Teodora Popescu

*The kiss*
By Teodora Popescu

Your lips
Over my skin
So soft and warm
They are like a pure sin
Of kisings and soft touchings.

Warm sensation to your touch
Which burns me like a wilde fire
Awakening all my feelings
I just wanna taste
These sweet lips...
Which send me fears on my back side
When you declare thy love to me
To never forget you.

In convulsions and tremlings
Blocked strong together
In my arms and my lips
Into the warm dance of the kiss
With the passion into our veins
That fulfilled with our wish
Because you love me is true.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU ~23-02-2014~Copyright © 2014
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

**************************************************
*SĂRUTUL*

Buzele tale
Pe pielea mea
Atât de moi şi calde
Ele sunt ca un păcat pur
De săruturi şi mângâieri .

Senzaţie caldă la atingerea ta
Ce mă arde ca un foc sălbatic
Trezeşte toate simţurile mele
Vreau doar atat să gust
Aceste buze dulci ...
Ce-mi trimite fiori pe şira spinării
Când îmi declari dragostea ta
Pentru a nu te uita niciodată.

În convulsii şi tremurând
Blocaţi strâns împreună
În brațele mele si a buzelor mele
În dansul cald al sarutului
Cu pasiunea prin venele noastre
Ce a culminat cu dorinţa noastră
Pentru că mă iubeşti cu adevărat .

ღೋღೋ══.T.P.═══ ღೋღ

AUTOR~TEODORA POPESCU~23-02-2014~Copyright © 2014
Foto net:


luni, 27 iulie 2015

*I leave the sadness* By Teodora Popescu


*I leave the sadness*
By Teodora Popescu

Emptied my soul
To fill-up my heart
Of your silence like the wind in pain
And like sea after wind.

The flow of blood let me on
Like a crock into waves
I close my eyes borred to words
And a heart already sacrifficated.

Leave in past memories
A present to suffer no more
Future to enjoy me
Undressing my soul of you.

Asking my heart accept happiness
From my head get of the bitterness
My body keeping your smell
Living again our whishies.

My scream became a whisper
Vibrating in thought and word...
And you get vanish into past
My soul is smiling again.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~O4-09-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

***********************************************

*LAS TRISTEŢEA*

Goleşte-mi sufletul
Să-mi pot umple inima
De tăcerea ta ca vântul în suferinţă
Şi ca marea după vânt.

Mă lasă fluxul de sânge
Ca pe-o epavă în valuri
Închid ochii cu indiferenţă la cuvinte
Şi-o inimă deja sacrificată.

Las în trecut amintirile
Un prezent să nu mai sufăr
Viitorul să mă bucure
Îmi dezbrac sufletul de tine.

Rog inima să accepte fericirea
Din cap scot amărăciunea
Corpul să-mi păstreze mirosul tău
Retrăind dorinţele noastre.

Srigătul meu a devenit şoaptă
Vibrez în gând şi cuvânt...
Iar tu te evapori în trecut
Îmi zâmbeşte din nou sufletul.

ღ ══.T.P.═══ ღ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~4-09-2013~~© Copyright - 2013 ©duminică, 26 iulie 2015

*Thoughts* By Teodora Popescu

*Thoughts*
By Teodora Popescu

If you would go
The river could swallow the kiss
The feeling and the need of you
Recognize the dear to love.

My only few words...
Ask the sky,the night,the stars
The wind which is loosing between the clouds
I loose my self as well into musics and spheres...

Thoughts bite me flash
Whisleing tired withought a sense
Like they wait like they're gone
I still hear their voyce marching on.

Beyond the horizont of tomorrow
And vague presencies...which they wanted through the time
My love still exist beyond of yesterday
Beyond of promissed hugg which burns.

White moments fall over the mercifull-eyes
And over my body bangled into the light
Memories burn and sorrows...
And the faith which hardly i defetead.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~11-12-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

****************************************************

*GÂNDURI*

Dacă tu ai pleca...
Răul ar înghiţi sărutul
Simţirea şi nevoia de tine
Recunoscând îndrăzneala de-a iubi.

Cuvintele mele,puţinele...
Întreabă cerul,noaptea,stelele
Pe vântul care se pierde printre nori
Mă pierd şi eu în muzici şi în sfere...

Gândurile îmi muscă carnea
Foşnesc obosite fără sens
Parcă-ar aştepta parcă-ar pleca...
Le mai aud încă glasul sacadat.

Dincolo de orizont de mâine
Şi vagi prezenţe... se voiau prin timp
Dragostea mea persistă dincolo de ieri
Dincolo de îmbrăţişarea promisă ce arde.

Cad clipele albe peste ochii-nduratori
Şi peste trupul meu legănat în lumină
Ard amintirile şi întristările...
Şi patima pe care cu greu am învins-o.

ღೋღೋ══.T.P.═══ ღೋღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~11-12-2013~~© Copyright - 2013 ©

miercuri, 22 iulie 2015

*Waiting* By Teodora Popescu

*Waiting*
By Teodora Popescu

Waiting for you on a frozen rain
Thinkin' you'll come...
Remaining as a tree expecting
Even the wind can ravish me.

Hope was rollin' hardly,
The scream shiver useless
Over my sorrows
I was hited by a whisper.

Avoiding the run from me
Withought to know that between me and you
We've remained just ay fishin'-boat
And a tear is waiting as ay prove.

I wish to see you and....
Not see you ever again
Is to late for wait in the night
A simple sail-man of preaches.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR ~TEODORA POPESCU~29-07-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*********************************************

*AŞTEPTARE*

Te aştept pe-o ploaie îngheţată
Crezând că ai să vii...
Rămân ca un copac în aşteptare
Şi vântul mă poate risipi.

Nădejdea vâslea anevoie,
Strigătul îmi curge inutil
Pe lângă neliniştea mea
Mă loveam de suspin.

Te desprideai de fuga din mine
Fără să ştiu că între mine şi tine
N-am mai rămas decât o luntre
Şi-o lacrimă aşteaptă ca dovadă.

Aş vrea să te văd şi....
Să nu te mai văd niciodată
E prea târziu să mai aştept în noapte
Un simplu vânzător de predici.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~29-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net.


*Sanctuary of pain* By Teodora Popescu

*Sanctuary of pain*
By Teodora Popescu

Into white desert of day I'm brake by the hours
To an endless road in a circle
I still want to....want which I had it before
But I don't know how you can get over there.

I can't do something by me own
I felt in love with you,
That so much,as you hurt me
And I'll give-up the fight for your heart.

I broke the vowels which i didn't kept'em
Throw them into the water from the shores of me soul
And I'll find a shelter for the wind of change
Able to heal my heart whooms.

You avoided me with unstable pretentions
I'm retireing into sanctuary of pain
With human pieces from a sea of tears
Almost drowned by waves....of fears.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~19-10-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*******************************************

*SANCTUARUL DURERII *

În deşertul alb al zilei mă rup de ore
Spre o cale de nesfârşire în cerc
Încă vreau să.. vreau ceea ce am avut
Dar eu nu ştiu cum să ajungi acolo.

Eu nu pot face nimic pe cont propriu.
Am căzut în dragoste cu tine,
Atât de mult, astfel că mă răneşti
Şi-am să renunţ la lupta pentru inima ta.

Rup jurămintele ce nu le-am putut ţine
Le arunc în apa de pe malurile sufletului meu
Şi-am să găsesc adăpost de vântul schimbării
Ca să-mi pot vindeca rănile inimii.

M-ai respins cu pretenţii nefondate
Mă retrag în sanctuarul durerii
Cu rămăşiţe umane de la o mare de lacrimi
Aproape înecată de valuri.. de temeri.

      ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~19-10-2013~~© Copyright - 2013 ©duminică, 28 iunie 2015

*I'm waisting into lonelyness* By~Teodora Popescu~

*I'm waisting into lonelyness*
By~Teodora Poescu~

After you gone...
I've met with the lonelyness
She becamed my friend
You gave me lonelyness as a present.

I'm waisting and hidding into her
'Cause i'd loved you all the time
With my mind eyes i can see you,i scream for you
I punish me self healing my love

I write thy name into my heart,
You'll stay there forever
My soul became unable
In a lonely world i'm sad.

Put me self hard questions
Wich cover my waisted soul
With halucinatings thoughts of happiness,
I save and block my love.

I dranked all my tears
Wich drawn my soul with pain
To hide my sufference in smiling
And my face into rainbow colours.

Watching how is drying the shadow of your steps.
I'm sorry 'cause i sleep into lonelyness...
The roots of my beeing will never kneal
I'll be stronger an never give-up.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ
AUTHOR ~TEODORA POPESCU~23-12-2013~© Copyright © 2013

Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea

*********************************************

*MĂ RISIPESC ÎN SINGURĂTATE*

După ce ai plecat...
M-am întâlnit cu singurătatea
Ea devenit prietenul meu
Mi-ai dat singurătate ca un cadou.

Mă risipesc şi mă ascund în ea...
Pentru că te-am iubit tot timpul
Cu ochii minţii eu te văd şi te strig
Mă pedepsesc ispasindu-mi iubirea.

Scriu numele tău în inima mea,
Vei sta acolo pentru todeauna
Sufletul meu a devenit incapabil
Într-o lume singuratică sunt tristă.

Îmi pun întrebări dureroase,
Ce îmi acoperă sufletul pustiit
Cu gânduri iluzorii de fericire
Îmi salvez şi blochez iubirea.

Am băut toate lacrimile mele
Ce-mi inundă sufletul de durere
Că să-mi ascund suferinţa zambid
Şi privirea în culorile curcubeului.

Privind cum se usucă urmă paşilor tăi
Îmi pare rău că dorm în singurătate ...
Rădăcinile fiinţei mele nu se vor îndoi,
Voi fi mai puternică şi nu mă dau bătută.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTOR~TEODORA POPESCU~23-12-2013~© Copyright © 2013
Foto net:
TEODORA POPESCU~*GÂNDURI*~

luni, 6 aprilie 2015

*THE FLIGHT* By Teodora Popescu

*THE FLIGHT*
By Teodora Popescu

If I could fly
Like a bird over the sea
I could realease the closed soul
And foggy thoughts.

I catch into palms the wind
And ask`im to bring me
A drop of perfume
Of wishies and memories.

Love is sad than the soul
Harder than the name that i call
Into my woomed chest for the cry of joy
When you`ll scream I wonder: Darling!

Tenderness and sorrow closed into me
Unfullffiled melancoly pain
Tears moisted in nostalgy
Underneeth the esence of restless.

Into my losted flew
I covered my heart in pain /
And my eyes bounded on the shed...
Waiting and aseats
Like pieces of fogg.

You`ll prey for them and remind me
At the shadow of a tinny stick
Under a mirtle tree
That we could be.....grooms........!!!!

AUTHOR~TEODORA POPESCU~01-08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.

...................................................................................................


* ZBORUL*

Dacă aş putea să zbor
Ca o pasăre peste mare
Aş elibera sufletul închis
Şi gândurile înăbuşite .

Prind în palme vântul
Şi-l rog să-mi aducă
Un strop de parfum
De dorinţi şi amintiri.

Dragostea-i mai tristă ca sufletul
Mai tare ca numele pe care-l chem
În pieptul rănit de plânsul bucuriei
Când strigi oare : Iubito !

Ardoare şi dor închise în mine
Durere incompletă melancolie
Lacrimi îmbibate în nostalgie
Sub miezul de nelinişti.

În zborul meu rătăcit
Împătuream inima în mâhnire
Şi ochii mei ingenucheati pe rug..
Aşteaptă şi se aşază
Ca fărâmele de ceaţă.

Te vei ruga de ei şi-mi aminteşti
La umbra unei crengi subţiri
Sub un salcâm...
Şi noi puteam fi... miri.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~1-08-2013~©duminică, 8 martie 2015

*FORGETING* By Teodora Popescu

*FORGETING*
By Teodora Popescu

Tell me a word
In which I can wait you
Emptied of unmovement
Dancing over my heart.

With no tear
I don't want surprise you
Blinded by crying
Behind the sorrow.

Under of wing's time
We flew one from the other
Etherical of your light...
I will waist.

Another shadow
Will hug me
On a transfigured destiny
Of a rechanged flight.

ღೋ══.T.P.═══ ღೋ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~13-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.

*UITARE*

Spune-mi un cuvânt
În care să te pot aştepta
Golită de nemişcare
Dansând pe inima mea .

Cu nici o lacrimă
Nu vreau să te surprind
Orbită de plâns
Îndărătul durerii.

De sub aripa timpului
Am zburat unul din altul
Eteric de lumina ta ..
Mă voi risipi.

O altă umbră
Mă va îmbrăţişa
Pe un destin transfigurat
De un zbor preschimbat.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR TEODORA POPESCU -27-06-2013-© Copyright - 2013 ©


marți, 3 februarie 2015

*IF I COULD FIND YOU....I'LL FORGIVE YOU* By Teodora Popescu

*IF I COULD FIND YOU....I'LL FORGIVE YOU*
  By Teodora Popescu

I'm running through the night and scream to darkness
A run and a scream which brings to nothing
Is night can't see you and can't touch you
I hear thy name even in wind whispers
I see your face,in clouds,above me head
If I'll stay I freeze between cry and fear.

And somewhere between dark and dawns...
When shadows will fulfill the sky
My words remain unspoken,
Remain into me mental box
the pain and furry
Than I'll try whisper me self
Between darkness an light to forget.

Over my smile came the cold
Withought any chance of connexion...
I just want to look in your eyes
To can see you again thy soul
From which remains only a dream....
unfulfilled
And a bitterness in which im geting joy
If I could find you.....I'll forgive you.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~28-02-2014~© Copyright - 2014 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
..............................................................................................................

*DE TE-AŞ GĂSI...TE VOI IERTA*

Alerg în noapte şi strig la întuneric
O fugă şi un strigăt ce nu duce la nimic
E noapte nu te văd şi nu te pot atinge
Aud numele tău şi-n şoaptele de vânt
Văd faţa ta, în nori, deasupra capului meu
De stau am să îngheţ între plâns şi frică.

Şi undeva între întuneric şi zori...
Când umbrele vor umple cerul
Cuvintele mele rămân nespuse,
Rămân în cutia mentală durerea şi furia
Atunci am să încerc şi îmi şoptesc
Între întuneric şi lumină să uit ...

Peste zâmbetul meu a vent frigul
Fără o şansă de conexiune...
Nu vreau decât să te privesc în ochi
Să-ţi pot vedea din nou sufletul
Dar a rămas un vis.... neîmplinit
Şi o amărăciune-n care mă răsfăţ.

De te-aş găsi.... te voi ierta.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~28-02-2014~© Copyright - 2014 ©sâmbătă, 31 ianuarie 2015

*THE NIGHT EYE* By Teodora Popescu

*THE NIGHT EYE*
By Teodora Popescu

I dream to love you
At the hour when me star
Open the eye of night
I give my hand you the arm.

A dream touched by heart
Pieces of memories
Follow us even the moon
And me soul is balanced.

You play with me....
Like notes in freedom
My lips drawing
Tremorouse sounds of voice.

You close the eyes and a song
You' ll hear to thy ear...
Is the eternity of love
Looking to you from the mirror.

I dream just to love you
With hunger heart and withought a breath
I hide the secret of my soul
Into a dried garden of loving blood.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~20 -08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:
English translation by..Daniel Mihalcea.
...................................................................................................

*OCHIUL NOPŢII*

Visez să te iubesc
La ora când steaua mea
Deschide ochiul nopţii
Eu mâna-ţi dau tu braţul.

Un vis atins cu inima
Fragmente de amintiri
Ne urmăreşte chiar şi luna
Şi sufletul mi-e legănat.

Te joci cu mine...
Ca notele-n libertate
Buzele mele desenează
Acorduri în tremor de voce.

Închizi ochii şi-un cântec
Vei auzi la ureche...
Este eternitatea iubirii
Se uită la tine din oglindă.

Visez doar să te iubesc
Cu inima flamandă şi fără să respir
Ascund secretul din sufletului meu
Într-o grădina neudată cu sângele iubirii.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR ~~TEO POPESCU~~20-08-2013~~© Copyright - 2013 ©vineri, 30 ianuarie 2015

*IN SHADOW OF CLOCK* By Teodora Popescu

*IN SHADOW OF CLOCK*
  By Teodora Popescu

ln a lately summer evening
I call me love to early lost,
I look for you,I scream you'n whisper....
With eyes in tears modelling you by thought.

On the clear fond of huggs,
Constalations of thoughts turn me back from exodus,
With ravish body and goodwill,
and ravish hair by winds.

Like a fall bird from a brocken nest
Kneeled on a slice of grass....
I gather me body softly of pain
Crushing the air with a long scream.

I'm hide in a sleep
Not crush over my being
From the flew of fearness....
I want to run of painful body.

On golden stick of stars
When I'm hidding in night....
I wish asleep the waisted blood
And hop into the boat of tomorrow.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~12-08-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
..........................................................................................................

*ÎN UMBRA CEASULUI*

Într-o seară târzie de vară
Îmi strig iubirea devreme pierdută,
Te caut,te strig în şoaptă...
Cu ochii lăcrimând te modelez în gând.

Pe fundalul limpede al îmbrăţişării,
Constelaţii de gânduri mă întorc din exod,
Cu trupul răvăşit şi benevol,
Şi părul sfâşiat de vânturi .

Ca o pasăre căzută dintr-un cuib spart
Ghemuită pe-un petic de iarbă..
Îmi strâng trupul plăpând dureros
Sfâşiind văzduhul cu-n vaet prelung.

Mă ascund în somn
Să nu-mi strivesc fiinţa
Din zborul spaimei...
Vreau să fug de trupul dureros.

Pe creanga de aur a stelelor,
Când mă ascund în noapte...
Aş vrea să adorm sângele pustiit
Şi să urc în luntrea de mâine.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~12-08-2013~© Copyright © 2013
Foto net:sâmbătă, 24 ianuarie 2015

*UNDER FULL MOON* By Teodora Popescu

*UNDER FULL MOON*
 By Teodora Popescu

In moisted air of silence
I feed my dreams
I will become as water
To moist my love.

My dreams over instant infinite
Which filter my love
Under full moon in sky of stars
In her ray you'll see how much I love you.

My love is mirror into moon's ray
A simple ilussion of all what's thought
I miss a simple touch thy your
Of taste thy kiss and our wishies all.

I'm tired being back to you
Finished I energize hearing your voice
While when you whisper to my tear
I'm lighting off and forget my pain of you.

I count the seconds laughter
I'm afraid that i'll be die
Sick of people I ignore meself
And I hear gosping to my ear you won't die.

I don't denigh me hunger of you
My thought are unrationals
When you kiss me I light off my thirsty of you
I get transform and cover you with poetry.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~19-11-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
....................................................................................................

*SUB CLAR DE LUNĂ*

În aerul umed de tăcere
Îmi hrănesc visele mele
Mă voi transforma în apă
Să-mi pot uda dragostea.

Visele mele pe infinit instant
Ce-mi filtralizeaza iubirea
Sub clar de luna în cer de stele
În raza ei vei vedea cât demult te iubesc.

Dragostea mea-i oglindită în raza de lună
O simplă iluzie de tot ce este grand
Mie dor de-o simplă atingere a ta
De gustul sărutului şi dorinţelor noastre.

Am obosit să mă întorc la tine
Epuizată mă energizez auzind vocea ta
Atunci când tu îmi şopteşti la ureche
Mă sting şi uit de-a mea durere de tine.

Număr secundele cu voce tare
Mie este teamă că voi pieri
Bonlava de oameni mă ignor
Şi aud şoşotind la ureche nu vei pieri.

Nu neg foamea mea de tine
Gândurile îmi sunt iraţionale
Când mă săruţi îmi sting setea de tine
Mă transformi şi te împodobesc cu o poezie.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~19-11-2013~~© Copyright - 2013 ©

Foto net:


*LIFE PERFUME* By Teodora Popescu

*LIFE PERFUME*
 By Teodora Popescu

Memories has long shadows
I'm not crying for a smile
Thaught fall alone into another one
Wich could be an end.

Words of wind and happines unique
Passing through fragile water
Echo of love,subtile,
Shed my whispering soul.

Moon,in missing of happiness
Leave a golden reflection...
To embrasse my sad heart
Is dancing inside me eyes.

Silencies in drops of water
Which fload....in time
In petals....covered over soul
Burned your kisses.

I am a wet drop
Drying in afernoon sun
A tear which runs back
I laugh and owh as in begining.

I keep a forgoten love
An endless shadow which shed
For a single night of dream
And tired by the kiss of the Moon.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~20-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.

....................................................................................................

*PARFUMUL VIEŢII*

Amintirile au umbrele lungi
Nu plâng peste un zâmbet
Gândul cade singur în alt gând
Ce poate fi un sfârşit.

Cuvinte de vânt şi fericiri unice
Trec prin apa fragilă
Ecoul iubirii, subtil,
Mângâie sufletul meu şoptit.

Luna, în lipsa fericirii
Lasă o reflecţie de aur...
Pentru a îmbrăţişa inima mea tristă
Dansează în ochii mei.

Tăcerile în picături de apă,
Ce plutesc....în timp.
În petale depuse pe suflet
Ardeau săruturile tale.

Sunt o picătură umedă
Ce se zvântă la soarele amiezii
O lacrimă care fuge înapoi
Râd şi oftez ca la-nceput

Păstrez o dragoste uitată
O umbră neîncetat care pluteşte
Pentru o singură noapte de vis
Şi obosită de sărutul lunii.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTOR~TEODORA POPESCU~20-07-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net.


marți, 20 ianuarie 2015

*NOSTALGY* By Teodora Popescu

*NOSTALGY*
By Teodora Popescu

Nostalgy is something...
Like an agony withought end
A huge pain into soul
Which still cries in me.

And I still hope into ilussion
That one day I'll find you
I miss you so! Ah!
Why am I killing so much.

You let me like a bird...
Unable to fly
With a huge sorrow...
Screaming her lostness.

With close-eyes I send
Letters unnamed...
And I'll giggle invisible
With a faith unlived before.

I want arrive to your face
To watch you closely
Let you from me mouth....
All my love giggle you.

Tell me something simple,but special
I ask the game and joy...
I will touch thy hand thy heart
Star by star untill beyond flowrishing.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~07-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.
...........................................................................................................

*NOSTALGIA*

Nostalgia este ceva...
Ca o agonie fără de sfârşit
O durere imensa în suflet,
Care încă plânge în mine.

Şi inca mai sper in iluzia
Ca intr-o zi am să te găsesc
Imi e aşa dor de tine! Ah!
De ce ma chinui atât de mult.

Mă laşi ca o pasare ...
Fără a fi capabila să zboare
Cu-n dor atât imens...
Ţipandu-şi ratacirea.

Cu ochii-nchisi trimit
Ravase fara nume...
Şi -am sa te mangai invizibil
Cu-o patima nemaitraita.

Vreau să ajung la fata ta
Sa te privesc de-aproape
Sa-ti las din gura-mi...
Toata dragostea sa te mangaie.

Spune-mi ceva simplu, dar special
Iti cer jocul si alintul...
Am sa ating mâna şi inima ta
Stea cu stea pana dincolo inflorind.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~7-09-2013~~© Copyright © 2013
Foto net:


*FEARNESS AND LOVE* By Teodora Popescu

*FEARNESS AND LOVE*
 By Teodora Popescu

I'm lookin' you in every day
On my sad way...
Thy image I can't forget
I call you'n my dreams and thought.

I need of courage
I doubt you frighten me
Between haitress and love,
I'm here ,I dream.

Delicate and fragile...
My skin calls you,
Thy body atracts me,atracts me...
My lips burns of whish thy your mouth.

I breathed and tasted thy warmth,
And pleasure thy tendernesess,
In dance of our hands,
Between dream and reality we'd loved intense.

I want offer me love,
Which is hidden in a huge emptiness
I want so less...
However so beautiful into my heart.

I want dusin' laughts into me life,
In every morning....
To tell me that you love me,
And me answering "I love you".

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~14-09-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.

.............................................................................................................

*TEAMĂ ŞI IUBIRE *

Te caut în fiecare zi
Pe drumul meu trist...
Imaginea ta nu-o pot uita
Te chem în vise şi-n gând.

Am nevoie de curaj
Mă îndoiesc şi mă sperii
Între ură şi dragoste,
Eu sunt aici , eu visez .

Delicată şi fragilă ...
Pielea mea te cheamă ,
Corpul tău mă atrage, mă atrage...
Buzele mele ard de dorinţa gurii tale.

Am respirat şi gustat căldura ta ,
Şi plăcerea mângâierilor tale,
În dansul mâinilor noastre ,
Între vis şi realitate ne-am iubit intens.

Vreau să-ţi ofer dragostea mea ,
Care-i ascunsă într-un imens gol
Vreau atât de puţin....
Şi totuşi atât de frumos în inima mea .

Vreau hohote de râs în viaţa mea ,
În fiecare dimineaţă...
Să-mi spui că mă iubeşti ,
Şi eu să-ţi răspund " Te iubesc'' .

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ

AUTOR ~~TEODORA POPESCU~~14-09-2013~~© Copyright © 2013

duminică, 4 ianuarie 2015

*SHADOWS GAME* By Teodora Popescu

*SHADOWS GAME*
 By  Teodora Popescu

Beautiful voices can hear them by night
Which still populate my ilusion...
And keeps my spirit alive...
For a love surched into unknown.

My whishies and my mind reload imagination
I`m dancing into my night barefoot
Like night fly-spots into the rain of light
Down withought a sound to bath my soul.

Come and you and don`t stair to long to me
Take me with fear with every tear of mine `
Cause i wil disapair slow and sad
And than you will see in me the autumn.

Only you know...of my interior peace
Take my hand and never be alone
My life fibres of yours will hang on
On this scene of tenderness in invisible.

Our memories in acts of love
Withought any words to say just our souls wants the dawns of the day
My days with you was so less
I wish get them back from you.

My hopes are still alive
And leave the print of solitude
However....I wonder....do you feel the pain and my sorrow?
When you hurt me and retrait?

I try my tears suffocate them in whispers
And shivering them into my heart there you can`t hear them
The Connexion...i broke with the past
I let my spirit free in dawns, flight and dance.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

AUTHOR~TEODORA POPESCU~31-10-2013~© Copyright - 2013 ©
Foto net:

English translation by..Daniel Mihalcea.

...................................................................................................................


*JOCUL UMBRELOR*

Se aud frumoase voci în noapte
Care încă populează iluzia mea ..
Şi-mi ţine în viaţă spiritul meu
Pentru o dragoste căutată în necunoscut.

Dorinţele mele şi mintea reia imaginaţia
Dansez prin noaptea mea desculţă
Ca licuricii în ploaie de lumină,
În jos fără un sunet ca să-mi scald sufletul.

Vino şi tu şi nu te uita lung la mine,
Iată-mă cu frică de fiecare lacrimă a mea
Că voi dispare încet şi trist...
Şi apoi vei vedea în mine toamna.

Numai tu ştii... da-mi pacea mea interioară
Ia-mă de mâna să nu mai fiu singură niciodată
Fibrele din viaţa mea se vor agăţa de a ta,
În această scenă de mângâieri în invizibil.

Amintirile noastre în acte de dragoste
Fără cuvinte de spus doar sufletele vor zorii zilei,
Zilele mele cu tine au fost prea puţine
Aş vrea să le pot lua înapoi de la tine.

Speranţele mele încă în viaţă
Îşi lasă amprenta de singurătate
Oare.. mă întreb..tu simţi durerea mea şi suferinţa?
Atunci când mă răneşti şi te retragi?

Încerc ca lacrimile mele să le sufoc-n şoaptă
Şi le revărs-n inimă ca tu să nu le auzi
Conexiunea.. o rup cu trecutul
Las spiritul meu în de zori, zbor şi dans.

ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღೋ══.T.P.═══ ღೋƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ

AUTOR~~TEODORA POPESCU~~31-10-2013~© Copyright - 2013 ©